Bộ Xây dựng ban hành QCVN về An toàn cháy cho nhà và công trình

Ngày 19/5/2021, Bộ Xây dựng ra Thông tư 02/2021/TT-BXD về việc ban hành QCVN 06:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình.

Cụ thể, quy chuẩn này quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho gian phòng, nhà và các công trình xây dựng và bắt buộc áp dụng trong tất cả các giai đoạn xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa hay thay đổi công năng, đồng thời quy định phân loại kỹ thuật về cháy cho các nhà, phần và bộ phận của nhà, cho các gian phòng, cẩu kiện xây dựng và vật liệu xây dựng.

Theo đó, khi thiết kế các nhà phải có các giải pháp kết cấu, bố trí mặt bằng-không gian và kỹ thuật công trình như sau: Nhà duy trì được tính ổn định tổng thể và tính bất biến hình trong một khoảng thời gian nhất định, được quy định bằng bậc chịu lửa của nhà; Mọi người trong nhà có thể sơ tán ra bên ngoài tới khu vực an toàn trước khi xuất hiện nguy cơ đe dọa tính mạng và sức khỏe do tác động của các yếu tố nguy hiểm của đám cháy;…

Ngoài ra, phân loại kỹ thuật về cháy đối với nhà, các phần và các bộ phận của nhà, gian phòng, vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng dựa trên các tính chất sau đây: Tính nguy hiểm cháy ; Tính chịu lửa. Việc phân loại kỹ thuật về cháy dùng để thiết lập các yêu cầu cần thiết về bảo vệ chống cháy cho các kết cấu, gian phòng, nhà, các phần và các bộ phận của nhà phụ thuộc vào tính chịu lửa và/hoặc tính nguy hiểm cháy của chúng.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 05/7/2021.

Xem chi tiết Thông tư 02/2021/TT-BXD tại đây.

Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại Sao Bắc