định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng

Thông tư 01/2017/TT-BXD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2017, thay thế Thông tư 17/2013/TT-BXD ; đồng thời:

- Đối với dự toán CPKSXD phê duyệt trước ngày 01/4/2017 nhưng chưa ký hợp đồng thực hiện thì chủ đầu tư xem xét, quyết định việc áp dụng hướng dẫn của Thông tư 01 để điều chỉnh dự toán.


- Đối với các công tác khảo sát xây dựng đã ký hợp đồng thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký.

=> Xem chi tiết Tại Đây

2. Thủ tục gộp sổ BHXH cho người lao động

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, bà Khổng Thị Phương (TP. Hải Phòng) đề nghị hướng dẫn thủ tục gộp sổ BHXH cho người lao động tại công ty của bà trường hợp người lao động có hai số sổ BHXH và đóng BHXH tại các đơn vị khác nhau.

=> Xem trả lời Tại Đây

3. Miễn lệ phí cấp thẻ căn cước công dân

Từ tháng 02/2017, các trường hợp miễn lệ phí cấp thẻ căn cước công dân sẽ chính thức được thu hẹp lại còn 3 trường hợp.

=> Xem chi tiết Tại Đây

Theo thuvienphapluat

Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại Sao Bắc