Hướng dẫn kê khai, nộp phí kiểm định phương tiện PCCC

Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 227/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Theo đó, việc quản lý, kê khai, nộp phí kiểm định phương tiện PCCC được thực hiện như sau:

- Tổ chức thu phí được trích lại 90% số tiền phí thu được để trang trải chi phí;

- Nộp 10% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành;

- Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước.

- Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, nộp số tiền phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 19, Khoản 2 Điều 26 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Thông tư 227/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

(Theo thuvienphapluat)

Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại Sao Bắc