NGHỊ ĐỊNH 97/2021/NĐ-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 23/2018/NĐ-CP VỀ BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC

Ngày 08/11/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 97/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Theo đó, quy định về Giấy chứng nhận (GCN) bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc như sau:

- Doanh nghiệp bảo hiểm phải cấp GCN bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho bên mua bảo hiểm.
- GCN bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc do doanh nghiệp bảo hiểm chủ động thiết kế và phải bao gồm các nội dung sau đây:
+  Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm;
+  Thuộc danh mục cơ sở (nêu rõ thuộc danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ nào theo quy định pháp luật về phòng cháy và chữa cháy);
+ Địa chỉ tài sản được bảo hiểm;
+ Tài sản được bảo hiểm;
+ Số tiền bảo hiểm;
+ Mức khấu trừ bảo hiểm;
+ Thời hạn bảo hiểm;
+ Tỷ lệ phí bảo hiểm, phí bảo hiểm;
+ Tên, địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng của doanh nghiệp bảo hiểm; (Nội dung mới bổ sung)
+ Ngày, tháng, năm cấp GCN bảo hiểm.
- Trường hợp cấp GCN bảo hiểm điện tử, doanh nghiệp bảo hiểm phải tuân thủ các quy định của Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành;
GCN bảo hiểm điện tử phải tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành và phản ánh đầy đủ các nội dung như trên.
Như vậy, thay vì áp dụng mẫu GCN bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo Phụ lục I Nghị định 23/2018/NĐ-CP thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ được chủ động thiết kế GCN này.
Nghị định 97/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 23/12/2021.

Theo thuvienphapluat.vn

Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại Sao Bắc