Cityzen Vietnam Factory – Phase 3

  Project information/ Thông tin chung:

  Address/ Địa chỉ:  Lot J2, J3, J4 Nomura iz, Hải Phòng, Việt Nam

  Comence/ Khởi công: Mar’2018

  Complete/ Hoàn thành: Jun’2018.
  Owner & Main contractor/ Chủ đầu tư và thầu chính: Shimizu Vietnam Co.,ltd

Các hạng mục thi công

  Detail:

  Main feeder works for commont power supply
  (Hệ thống tủ điện cấp nguồn)

  Lighting Fixture and Socket outlet system
  (Hệ thống chiếu sáng & ổ cắm)

  Fire alarm & Fire fighting protection system
  (Hệ thống báo cháy, chữa cháy)

  Water supply and Drainage system
  (Hệ thống cấp thoát nước)

  HVAC & Slean room system
  (Hệ thống ĐHKK và phòng sạch)

Dự án khác

Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại Sao Bắc