TỔNG KẾT CÔNG TÁC TUẦN TRA AN TOÀN – CHẤT LƯỢNG QUÝ 2/2021 DỰ ÁN SOLUBLE COFFEE

Dự án trọng điểm Soluble Coffee đang bước vào giai đoạn tiến độ, đây cũng là giai đoạn các công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo về An toàn – Chất lượng được đẩy mạnh nhất.

Ban chỉ huy công trường đã xây dựng và áp dụng kế hoạch an toàn – chất lượng dự án, với mục tiêu thực hiện định kỳ Tuần tra an toàn – chất lượng 1 tuần/lần, tổng hợp 1 tháng/lần và báo cáo đánh giá hàng Quý để ban chỉ huy công trình, lãnh đạo các phòng ban nắm bắt thực tế các vấn đề tại công trường, đồng thời công tác tuần tra an toàn đảm bảo sự phù hợp tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 4500:2018 và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

Dưới đây là một số hình ảnh công tác tuần tra an toàn  - chất lượng tổng kết quý 2/2021 tại dự án

Hình ảnh tổ chức tập trung nhân sự thực hiện tuần tra QHSE

Hình ảnh tuần tra an toàn & chất lượng tại dự án

Kết thúc buổi tuần tra, Ban chỉ huy công trường tổ chức họp để cùng thống nhất các nội dung đạt và cần khắc phục, cũng như giao tiến độ khắc phục các tồn tại tại dự án.

Hình ảnh họp tuần tra an toàn

Tổng kết Quý 2, Ban chỉ huy công trường đã thực hiện 12 cuộc tuần tra QHSE, dự án đã đáp ứng các mục tiêu chỉ tiêu đề ra, không có nội dung cần khắc phục loại lớn, các nội dung cần khắc phục loại nhỏ hoặc khuyến nghị được thực hiện và trả ảnh trong ngày.

Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại Sao Bắc